เปิดแฟ้ม 'ครม.' 30 ส.ค. นายกฯถกมาตรการเพิ่มเติมหลัง ศบค.ผ่อนคลาย 'ล็อกดาวน์'

เปิดแฟ้ม 'ครม.' 30 ส.ค. นายกฯถกมาตรการเพิ่มเติมหลัง ศบค.ผ่อนคลาย 'ล็อกดาวน์'

เปิดวาระ ครม. 30 ส.ค.64 ครม.ถกต่อแนวทางผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ อยู่ร่วมโควิด-19 หลัง ศบค.เคาะผ่อนคลาย 1 ก.ย.นี้ เตรียมคลอดมาตรการที่เกี่ยวข้อง "บีโอไอ"เสนอกรอบการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนของอาเซียน "พาณิชย์" เสนอแผนพัฒนาการค้าออนไลน์ระยะที่1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 30 ส.ค.2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์จากตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยวาระสำคัญในการหารือของ ครม.ในวันนี้คือการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับมติของศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบค.ชุดใหญ่) ที่มีมติผ่อนคลายมาตรการการล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดทั่วประเทศโดยมีการผ่อนคลายหลายมาตรการหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศมีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่ลดลง 

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) รายงานเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นอกจากนี้ ครม.ยังต้องมีการหารือเกี่ยวกับมาตรการที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังโควิด-19 ควบคู่ไปกับการผ่อนคลายมาตรการเช่นการจัดหาชุดตรวจ ATK ให้กับร้านอาหาร สถานประกอบการที่ได้กลับมาเปิดบริการซึ่งเบื้องต้น ศบค.ต้องการให้มีการตรวจพนักงานทุกๆสัปดาห์เพื่อป้องกันความเสี่ยง 

ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขจะรายงานความคืบหน้าในการจัดหาวัคซีน และการส่งมอบวัคซีนในช่วงเดือน ก.ย. - ธ.ค.ปีนี้ 

วาระเพื่อพิจารณา ที่น่าสนใจเช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เสนอกรอบการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนของอาเซียน ( ASEAN Investment Facilitation Framework : AIFF ) กระทรวงพาณิชย์ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 – 2565 )

สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2 /2564 และกระทรวงพลังงานเสนอการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

สำหรับวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจ เช่น กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – จีน สมัยพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ของ ความสัมพันธ์

กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่..)

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ... มาตราการ ภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

สำนักงาน ก.พ.ร.รายงานผลการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรฟุปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก เรื่องการเจรจาจัดทำความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมง

กระทรวงการคลังเสนอการต่ออายุความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา (Bilateral Swap Agreement)

กระทรวงการคลังเสนอ รายงานกิจการประจำปีงบดุลบัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

และสลค.รายงานสถานภาพร่างกฎหมาย สถานะ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564