องค์การจัดการน้ำเสีย จับมือ อีสท์วอเตอร์ แก้ปัญหาขาดนัำอีอีซี

องค์การจัดการน้ำเสีย จับมือ อีสท์วอเตอร์ แก้ปัญหาขาดนัำอีอีซี

องค์การจัดการน้ำเสีย จับมือ อีสท์วอเตอร์ ลงนามร่วมบริหารจัดการน้ำรองรับพื้นที่ อีอีซี ศึกษาการนำน้ำเสียมาเปลี่ยนเป็นน้ำดี คู่ขนานแก้ปัญหาขาดแคลน สร้างทรัพยากรน้ำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการน้ำเสียในภาคตะวันออกระหว่างองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) กับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ ว่า ภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง มีความจำเป็นต้องขับเคลื่อนมาตรการในการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 

ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และเน้นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาวและเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียนเชื่อมโยงการพัฒนาภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน 

ดังนั้น อจน. และอีสท์วอเตอร์ จึงได้กำหนดความร่วมมือดำเนินงานศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ใน อีอีซี ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ความร่วมมือ ยกระดับคุณภาพการให้บริการของทั้งสองหน่วยงาน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความยั่งยืนของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ 

“การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นแนวทางในการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ และยังเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับกิจกรรมประเภทต่างๆในเขตพื้นที่อีอีซี และจะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ต่อไป”