แผนเพิ่มน้ำเติมความมั่นใจในอีอีซี

แผนเพิ่มน้ำเติมความมั่นใจในอีอีซี

ความต้องการใช้น้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีแนวโน้มขึ้น โดยมีการประเมินว่าความต้องการใช้น้ำในพื้นที่จะเพิ่มมากขึ้นทั้งภาคประชาชน ภาคเกษตร ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม

ความต้องการใช้น้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีแนวโน้มขึ้น โดยมีการประเมินว่าความต้องการใช้น้ำในพื้นที่จะเพิ่มมากขึ้นทั้งภาคประชาชน ภาคเกษตร ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นต้องมีแผนเพิ่มน้ำต้นทุนให้มากขึ้นดังนั้น 3 หน่วยงานหลักจึงมีแผนบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอทั้งในวันนี้และในอนาคต ประกอบด้วย

1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หารือและกำหนดแนวทางร่วมกันถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ รวมถึงเร่งเพิ่มน้ำต้นทุนโดยการพัฒนาระบบโครงข่ายน้ำให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

2.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดหาแหล่งน้ำสำรองของตนเอง พร้อมสนับสนุนภาคเอกชนใช้น้ำแบบ 3R รวมถึงเร่งเพิ่มน้ำต้นทุนโดยทำระบบเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด

3.ขอให้ทุกหน่วยปฏิบัติตาม 10 มาตรการ รับมือฝนปี 2564 เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก รวมถึงวางแผนเก็บน้ำสำรองทุกแหล่งทั้งผิวดินและใต้ดินไว้รองรับฤดูแล้งหน้า