ธุรกิจเกิดใหม่เพิ่มเอสอีซีภาคใต้

ธุรกิจเกิดใหม่เพิ่มเอสอีซีภาคใต้

แผนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้(SEC) มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ให้พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่

แผนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้(SEC) มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ให้พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบนโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ผสานกับเทคโนโลยีและ นวัตกรรม และความได้เปรียบทางกายภาพและที่ตั้งของพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

โดยรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง และพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ตามกรอบแนวทางการพัฒนา

ประกอบด้วย การพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก ให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายและใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันตกเพื่อเชื่อมโยง กับกลุ่มประเทศความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล เป็นการเปิดประตูการค้าทางเศรษฐกิจของไทยที่เชื่อมกับเขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก(EEC) 

SEC เป็นอีกพื้นที่เป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความเคลื่อนไหวการลงทุน โดยสถิติการจดทะเบียนธุรกิจเกิดใหม่ ม.ค.-เม.ย. โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่ามีธุรกิจเกิดเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามอง