ดีบุก เมตริกตันละ 1,004,480.00 บาท

ดีบุก เมตริกตันละ 1,004,480.00 บาท

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

  • ประกาศราคาแร่

                                                            (บาท / หน่วย)

1.ดีบุก                             เมตริกตันละ        1,004,480.00

2.ตะกั่ว                           เมตริกตันละ             69,100.00

3.สังกะสี                         เมตริกตันละ             95,120.00

4.ทองคำ                         กรัมละ                     1,911.46

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

162245365482