CPF แจงพนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรีติดโควิด 391 คน

CPF แจงพนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรีติดโควิด 391 คน

CPF เผย พบผลการตรวจเชิงรุกพนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรีติดโควิด 391 คน พร้อมคัดกรองพนักงานเสี่ยงสูงกักตัวในสถานที่ที่สาธารณสุข 14 วัน พร้อมตรวจยืนยันโรค 2 ครั้ง ส่วนผู้เสี่ยงต่ำให้กักตัวที่บ้าน 14 วันเช่นกันปิดโรงงานเวลา 5 วันและทำความสะอาด


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือ CPF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการตรวจเชิงรุกเพื่อคันหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยภายหลังการตรวจเชิงรุกตังกล่าว บริษัทได้รับการยืนยันว่า ณ วันที่ 30 พ.ค. 2564ตรวจพบพนักงานติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 391 คน บริษัทจึงได้ดำเนินการดังนี้
1. ด้านพนักงาน
ตรวจคัดกรองพนักงานทั้งหมด และส่งตัวผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา แยกผู้เสี่ยงสูงเข้ากักตัวในสถานที่ที่สาธารณสุขจัดให้เป็นเวลา 14 วัน พร้อมตรวจยืนยันโรค 2 ครั้ง สำหรับผู้เสี่ยงต่ำให้กักตัวที่บ้านสังเกตอาการตลอตช่วง 14 วันเช่นกัน โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน
ทั้งนี้พนักงานผู้ติดเชื้อเป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่ไม่ได้สัมผัสผลิตภัณฑ์อาหารโดยตรง และในขณะปฏิบัติหน้าที่ทุกคนจะสวมชุดฟอร์ม หน้ากากอนามัย และผ้าปิดปากปิดจมูกอย่างมิดชิด ซึ่งจะเป็นการช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อ

2. ด้านสถานที่
หยุดการดำเนินงานในพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อปฏิบัติงานทันทีเป็นเวลา 5 วันและทำความสะอาด Big Cleaningพร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทันทีตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมของโรงงาน และต้องตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการว่าปราศจากเชื้อโรค ตลอดจนเพื่อคัดกรองพนักงานที่มีผลการตรวจ COVID-19 เป็นลบเข้ามาปฏิบัติงาน ด้วยสถานที่และกระบวนการผลิตที่ปลอดเชื้อและพนักงานที่ปลอดโรค ทำให้กระบวนการผลิตจะดำเนินต่อได้อย่างปลอดภัย

บริษัทได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุด เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงานและครอบครัว รวมถึงผลิตภัณฑ์ของโรงงานอย่างเต็มที่ โรงงานชำแหละแห่งนี้มีกำลังการผลิตไม่เกินร้อยละ 10 ของกำลังการผลิตไก่เนื้อรวมของกลุ่มบริษัท โดยโรงานอื่น ๆ ยังคงดำเนินการผลิตอาหารอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการป้องกันโรคของกระทรวงตาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน และครอบครัว รวมถึงผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเป็นสำคัญ