ดีบุก เมตริกตันละ 964,990.00 บาท

ดีบุก เมตริกตันละ 964,990.00 บาท

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

  • ประกาศราคาแร่

                                                                (บาท / หน่วย)

1.ดีบุก                                    เมตริกตันละ        964,990.00

2.ตะกั่ว                                   เมตริกตันละ          68,270.00

3.สังกะสี                                 เมตริกตันละ          93,670.00

4.อิลเมไนต์                              เมตริกตันละ            4,290.00

5.เซอร์คอน                             เมตริกตันละ          28,190.00

6.โลหะทองแดง                        เมตริกตันละ        278,480.00

7.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์       เมตริกตันละ         490,860.00

8.เหล็ก                                   เมตริกตันละ             3,270.00

9.โพแทช                               เมตริกตันละ              8,440.00

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

162219996192