เช็ครายละเอียด 3 โครงการ ธ.ก.ส. 'แก้หนี้นอกระบบ' ช่วยเกษตรกร

เช็ครายละเอียด 3 โครงการ ธ.ก.ส. 'แก้หนี้นอกระบบ' ช่วยเกษตรกร

ส่อง 3 โครงการของ ธ.ก.ส. "แก้หนี้นอกระบบ" ช่วยเกษตรกร มีรายละเอียดอะไรบ้าง? เช็คที่นี่!

"เกษตรกร" และครัวเรือนของเกษตรกร หนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ออกมาตรการจัดการหนี้นอกระบบ 3 โครงการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 

โดยนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงมาตรการจัดการหนี้นอกระบบ ว่า ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนว่างงาน รวมทั้งเกษตรกรไม่สามารถขายผลผลิตได้ตามปกติ ทำให้รายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้ จนนำไปสู่ปัญหาการกู้เงินนอกระบบ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ดัธ.ก.ส. จึงได้ออกมาตรการจัดการหนี้นอกระบบ อย่างยั่งยืน 3 โครงการ ได้แก่ 

161968736797

1.โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรและบุคคลในครัวเรือน 

เป็นการชำระหนี้นอกระบบที่เกิดจากเกษตรกรลูกค้า คู่สมรส บุตร บิดามารดาของเกษตรกรลูกค้า หรือของคู่สมรสที่อยู่ในอุปการะของเกษตรกรลูกค้า มีรายละเอียดดังนี้

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท/ราย 
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 150,000 บาท/ราย (กรณีมีวัตถุประสงค์ในการสงวนที่ดินทำกินที่ลูกหนี้ใช้ที่ดินในการจำนอง)
 • อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี 
 • ระยะเวลาชำระหนี้ 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 12 ปี 
 • ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสินเชื่อ กรณีเสียชีวิตไม่เกิน 100,000 บาท/ราย และการคืนดอกเบี้ย 30% ของดอกเบี้ยที่ชำระหนี้

2.โครงการชำระดีมีวงเงิน (Smart Cash)

โครงการนี้สำหรับผู้ชำระโครงการแก้หนี้นอกระบบตรงเวลาตามระยะเวลาที่กำหนด และมีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เงินฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบของเกษตรกรลูกค้า มีรายละเอียดดังนี้

 • สนับสนุนเครดิตหมุนเวียนผ่านบัตร ATM ตามต้นเงินกู้ที่ได้รับชำระหนี้ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ราย 
 • อัตราดอกเบี้ย MRR+ (0 ถึง 3) ต่อปี 
 • ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันกู้
 • ได้สิทธิประโยชน์ผ่านการคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต ไม่เกิน 50,000 บาท/ราย  
 • เกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ทาง LINE Official BAAC Family

3.โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 

เป็นการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ให้ลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ ด้วยการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริม โดยการฝึกอบรวมความรู้หรือทักษะจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน มีรายละเอียดดังนี้

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท/ราย
 • อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี ในช่วง 6 เดือนแรก
 • อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR = 6.50%) ตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป
 • ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 10 ปี 
 • ระยะเวลาโครงการถึง 31 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบกับ ธ.ก.ส. แล้ว 50,634 ราย เป็นเงินทั้งหมด 5,085 ล้านบาท ทั้งนี้เกษตรกรผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่โทรผ่าน Call Center 0-2555-0555