เปิดขั้นตอนกระจายเมล็ดพันธุ์ 'กัญชง'

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) เปิดขั้นตอนกระจายเมล็ดพันธุ์ 'กัญชง' ร่วมพูดคุยกับ วิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กัญชง หรือ เฮมพ์ พืชเศรษฐกิจทางเลือกตัวใหม่ กำลังเป็นที่สนใจของเกษตรกรจำนวนมาก โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการวิจัยกัญชงและได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์กัญชงไว้ต่อกรมวิชาการเกษตร จำนวน 4 พันธุ์ และมีเมล็ดพันธุ์ที่เหลืออยู่จากการศึกษาวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์รับรองจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5,600 กิโลกรัม จึงได้นำมาจำหน่ายตามแนวทางการควบคุม โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอซื้อ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2564