ประกาศราคาแร่ (25 ก.พ.64)

ประกาศราคาแร่ (25 ก.พ.64)

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

(บาท / หน่วย)

1.ตะกั่ว                                    เมตริกตันละ       63,170.00

2.สังกะสี                                  เมตริกตันละ        84,770.00

3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์        เมตริกตันละ       446,690.00

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่