ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' รอบที่ 1 (งวดที่ 14)

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' รอบที่ 1 (งวดที่ 14)

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" รอบที่ 1 (งวดที่ 14) เช็คที่นี่!

ตามที่ รัฐบาล ได้อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 โดยเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรกรซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา วันที่ 16 ..2563 งวดแรกนั้น

กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 14) ความว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

มติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2564  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 14) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ  ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ราคาประกัน   

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                   สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่        ตันละ  12,049.39 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า                         ตันละ   9,828.92 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                  ตันละ   10,886.23 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว                     ตันละ   11,441.79 บาท

สำหรับ การชดชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 14 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

ราคาชดเชย 

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                        สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่                 ตันละ  1,950.61 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า                               ตันละ  171.08 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                      ตันละ  113.77 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว                          ตันละ  558.21 บาท

161278756322

อ้างอิง : กระทรวงพาณิชย์