ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' รอบที่ 1 (งวดที่ 9)

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' รอบที่ 1 (งวดที่ 9)

เช็คที่นี่! ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" รอบที่ 1 (งวดที่ 9)

ตามที่ รัฐบาล ได้อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 โดยเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา วันที่ 16 ..2563 งวดแรกนั้น

กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 9) ความว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 

มติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 9) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ  ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ราคาประกัน   

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                   ตันละ  12,573.20 บาท

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่        ตันละ   11,993.73 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า                         ตันละ   9,442.99 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                  ตันละ   10,830.42 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว                     ตันละ   11,503.71 บาท

สำหรับ การชดชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 9 ในวันที่ 4 มกราคม 2564 ดังนี้

ราคาชดเชย 

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                        ตันละ  2,426.80 บาท

2.ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่                   ตันละ  2,006.27 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า                              ตันละ  557.01 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                       ตันละ  169.58 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว                          ตันละ  496.29 บาท

160983586597

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน