เช็ค! ธนาคารออมสิน ประกาศ 'วันหยุดปี 2564'

เช็ค! ธนาคารออมสิน ประกาศ 'วันหยุดปี 2564'

ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันหยุดตามประเพณีของธนาคารออมสิน ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของธนาคารออมสิน ประจำปี พ.ศ.2564 ความว่า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดวันหยุดตามประเพณีของธนาคารออมสิน ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส 2.7/2563 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ.2489 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ประกอบมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 8/2541 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2541 จึงกำหนดวันหยุดตามประเพณีของธนาคารออมสิน ประจำปี พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

 • วันศุกร์ที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
 • วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
 • วันอังคารที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • วันอังคารที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
 • วันพุธที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์
 • วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564)
 • วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
 • วันพุธที่ 26 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
 • วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 • วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564)
 • วันพุธที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
 • วันพุธที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม ชดเชยวันปิยมหาราช (วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564) 
 • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564)
 • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

สำหรับธนาคารออมสินสาขาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้น หรือวันหยุดประจำสัปดาห์

กรณีธนาคารออมสินซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนราชการ เช่น ธนาคารออมสินเขตมหาดไทย ธนาคารออมสินสาขามหาดไทย ธนาคารออมสินสาขาทำเนียบรัฐบาล ธนาคารออมสินสาขากระทรวงการคลัง ธนาคารออมสินสาขายุติธรรม ธนาคารออมสินสาขาสวนจิตรลดา ธนาคารออมสินสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ (อาคาร A) ธนาคารออมสินสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ (อาคาร B) ธนาคารออมสินสาขากรมการกงสุล ฯลฯ ให้มีวันหยุดตามประเพณีตามวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2564

กรณีธนาคารออมสินสาขา หน่วยให้บริการที่มีสาขาพี่เลี้ยง ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในหน่วยงานเอกชนและมีวันทำการเช่นเดียวกับสถานที่ที่ธนาคารออมสินสาขา หน่วยให้บริการที่มีสาขาพี่เลี้ยงเปิดให้บริการให้มีวันหยุดทำการตามประกาศนี้ และให้ปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การปฏิบัติงานของธนาคารออมสินสาขาที่มีวันและเวลาทำงานแตกต่างจากสาขาปกติ คำสั่งธนาคารออมสินเรื่อง การปฏิบัติงานของหน่วยให้บริการและสาขาพี่เลี้ยง และคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การปฏิบัติงานของหน่วยให้บริการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสาขาพี่เลี้ยง โดยอนุโลม