PTT เคาะใช้สิทธิซื้อหุ้นไอพีโอOR ที่ 95 หุ้นต่อ 1 หุ้นOR

PTT เคาะใช้สิทธิซื้อหุ้นไอพีโอOR ที่ 95 หุ้นต่อ 1 หุ้นOR

บอร์ดปตท. กำหนด วันที่ 5 ม.ค.64เป็นวันกำหนดรายผู้ถือหุ้นที่จะได้รับสิทธิจองซื้อไอพีโอ OR เบื้องต้นอยู่ที่ 95 หุ้นสามัญของPTTต่อ 1 หุ้นOR นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวานนี้ (17 ธ.ค.) มีมติกำหนดให้วันที่ 5 ม.ค. 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ ปตท. (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)หรือ OR ที่เตรียมจะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)


ทั้งนี้ OR จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนรวมทั้งสิ้น 300 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท. โดยคณะกรรมการ ปตท. มีมติกำหนดวิธีการคำนวณ โดยอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Ratio)เบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ 95 หุ้นสามัญของปตท. ต่อ 1 หุ้นสามัญของ OR (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)
ปตท. จะแจ้งอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบหลังจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ OR มีผลใช้บังคับ