ครม.เคาะ '1ตำบล1มหาวิทยาลัย' 1.06 หมื่นล้านจ้างงาน 60,000 ตำแหน่ง

ครม.เคาะ '1ตำบล1มหาวิทยาลัย' 1.06 หมื่นล้านจ้างงาน 60,000 ตำแหน่ง

ครม. เคาะ “โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย”  จ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา รวม 60,000 ราย  ในพื้นที่ 3,000 ตำบล จ่ายค่าจ้างงานพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน-พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 5,000 – 15,000 ต่อเดือน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ เห็นชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   ภายในกรอบวงเงิน 10,629.600 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าจ้างงาน 60,000 อัตรา งบประมาณ 7,920 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ 3,000 ตำบล จำนวน  2,400 ล้านบาท (800,000 บาท/ตำบล)

และค่าบริหารจัดการโครงการ 309.600 ล้านบาท   เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา รวม 60,000 ราย  ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ เยียวยา จากมาตรการของภาครัฐที่ผ่านมาได้  แต่จะต้องไม่เป็นบุคคลที่ได้รับจ้างงานภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีจุดเน้นเกี่ยงกับการจ้างงานในแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้ว  โดยจะดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1.การจ้างงานตำบลละ 20 คน (จ้างนักศึกษา/บัณฑิตจบใหม่/ประชาชนทั่วไป) เพื่อดำเนินกิจกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)  การเฝ้าระวังประสางานและติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19   การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่    การสร้างและพัฒนา Creative  Economy  การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนและการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม   การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่  และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม

2.การสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่สถาบันอุดมศึกษารับผิดชอบตามบริบทของพื้นที่ให้แก่ชุมชน 3,000 ตำบล ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพ และการสร้างอาชีพใหม่  (ยกระดับสินค้า OTOP /อาชีพอื่นๆ )  การสร้างและพัฒนา Creative  Economy  (การยกระดับการท่องเที่ยว)  3. การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน  (Health Care/ เทคโนโลยีด้านต่างๆ)   และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม /Circular  Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

3.สนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินการของ National System Integrator และ Regional System Integrator และการดำเนินการของ System Integrator เพื่อบูรณาการโครงการและข้อมูลในภาพรวมของการดำเนินการ

 

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  -ประชาชนทั่วไป เป็นประชาชนในพื้นที่หรือใกล้เคียงที่ว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและเอกชน จ้างในอัตรา 9,000 บาท/เดือน     -บัณฑิตจบใหม่ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน  จ้างในอัตรา 15,000 บาท/เดือน   และนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน โดยจ่างในอัตรา 5,000 บาท/เดือน

โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบลเป้าหมาย  เกิดการจ้างงานที่ตอบสนองต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่  และเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและชุมชน  

ทั้งนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเผยว่า  อว.จะดำเนินการจ่ายค่าจ้างผ่านบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก  และมีการเชื่อมโยงข้อมูลการจ้างงานกับแพลตฟอร์มแรงงาน  (Labour Platform) ของกระทรวงแรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ฯ ซ้ำซ้อนกับโครงการ/มาตรการอื่นๆ ของภาครัฐทั้งหมดต่อไป