PSTC - ซื้อ

PSTC - ซื้อ

กำไร 1Q63 อ่อนตัวลงจาก COVID-19 แต่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นใน 2H63

ประเด็นสำคัญในการลงทุน

  • รายงานกำไร 1Q63 ที่ 5.2 ลบ. -86% ทั้ง YoY และ QoQ : เนื่องจากรายได้จากการขาย รายได้จากการบริการ และรายได้จากการก่อสร้างลดลงจากไตรมาสก่อน 2% 54% และ 79% สู่ 367, 40 และ 59 ลบ. ตามลำดับ จากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ขณะที่รายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 14% สู่ 117 ลบ. ได้แรงหนุนจากการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าสระยายโสมและโรงไฟฟ้าขุดพัดเพ็งตั้งแต่เดือน ก.พ. 63 ที่ผ่านมา ด้านอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นจาก 13% ในไตรมาสก่อนสู่ 13.7% แต่เมื่อคิดเป็นจำนวนเงินลดลง 23% จาก 104 ลบ.เหลือ 80 ลบ. เนื่องจากรายได้รวมหดตัว 31%QoQ สู่ 583 ลบ. อย่างไรก็ตามอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายปรับตัวขึ้นจาก 6.3% ในไตรมาสก่อนสู่ 7.4% แต่ตัวเงินลดลง 19% จาก 53 ลบ. สู่ 43 ลบ. จากการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในช่วง COVID-19 สำหรับค่าใช้จ่ายทางการเงินทรงตัวที่ระดับ 31 ล้านบาท
  • บริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินงานเพียงพอแม้จะถูกกระทบจาก COVID-19 : แม้ว่าผลกระทบจาก COVID-19 จะส่งผลให้ EBITDA ของบริษัทในไตรมาส 1/63 ลดลงเหลือ 66 ลบ. (ปี 62 มี EBITDA เฉลี่ยไตรมาสละ 100-120 ลบ.) แต่บริษัทมีวงเงินในการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมอีก 1,000 ลบ. และมีลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยอีก 24 พันล้านบาทซึ่งเราคาดว่าจะได้รับชำระเงินภายใน 3Q63 ขณะที่บริษัทมีหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีราว 220 ลบ. จึงทำให้บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
  • มาตรฐานบัญชี TFRS 9 และ 16 ไม่มีผลต่องบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท : ตั้งแต่ปี 63 เป็นต้นไปได้มีการบังคับใช้มาตรฐานบัญชี TFRS 9 และ 16 ซึ่งบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรฐานดังกล่าว เนื่องจากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน และสินทรัพย์ที่บริษัทเช่าดำเนินงานมีมูลค่าไม่ถึง 5% ของมูลค่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่ 3 พันล้านบาท
  • คงประมาณการกำไรปี 63 ที่ 98 ลบ. โดยคาด 2H63 ผลประกอบการจะเร่งตัวขึ้น : เราคงประมาณการกำไรปี 63 ที่ 98 ลบ. แม้ว่ากำไร 1Q63 จะคิดเป็นเพียง 5% ของประมาณการ แต่เรามองว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะผ่านจุดต่ำสุดใน 2Q63 และผลประกอบการจะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง โดยได้แรงหนุนหลักจากรายได้จากการขายไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าสระยายโสมและโรงไฟฟ้าขุดพัดเพ็งกำลังการผลิตรวม 5.6 MW ตั้งแต่ ก.พ. 63 และคาดว่ารายได้จากการก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังภาครัฐเริ่มคลายล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 ส่งผลให้บริษัทต้องเร่งการก่อสร้างเพื่อให้ส่งมอบให้ทันตามสัญญาก่อสร้างภายไตรมาส 3/64 โดยเรายังคงประมาณการอัตรากำไรขั้นต้นที่ 4% เนื่องจากคาดว่าสัดส่วนรายได้จากธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจก่อสร้างซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก 14% และ 9% สู่ 16% และ 13% ตามลำดับ ขณะที่คาดว่าสัดส่วนรายได้จากการขายซึ่งมีอัตรากำไรต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจะลดลงจาก 65% เหลือ 45%
  • คงประมาณการกำไรปี 64 ที่ 140 ลบ.+42%YoY จากฐานต่ำในปี 63 : คงประมาณการรายได้ปี 64 ที่ 3.2 พันล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 64 คาดว่ารายได้ธุรกิจก่อสร้างจะเร่งตัวขึ้นเนื่องจากต้องส่งมอบงานตามกำหนดเวลาเดิมที่ 3Q64 แต่คาดว่าธุรกิจจำหน่าย LPG และธุรกิจบริการของบริษัทจะค่อยๆ ฟื้นตัวตามการเปิดเศรษฐกิจของภาครัฐ ขณะที่คงอัตรากำไรขั้นต้นที่ 7% เนื่องจากสัดส่วนรายได้ธุรกิจก่อสร้างซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เราคงประมาณการกำไรปี 64 ที่ 140 ลบ. +42%YoY จากฐานที่ต่ำผิดปกติในปี 2563
  • โครงการท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไปตามแผนแม้มีการแพร่ระบาด COVID-19 : โครงการท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อวางท่อขนส่งน้ำมัน โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 63 มีความคืบหน้า 30% ของโครงการทั้งหมดซึ่งยังเป็นไปตามแผนที่บริษัทวางไว้ โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายใน 3Q64 แม้จะมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตามเรามีความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญจาก 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงเดือนมกราคม 63 สู่ 30-40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในช่วงเดือนมิถุนายน 63 เนื่องจากรายได้จากท่อขนส่งน้ำมันผันแปรตามค่าขนส่งน้ำมันทางรถบรรทุกซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (IRR) และมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิ (NPV) ของโครงการดังกล่าว ซึ่งเราได้ปรับใช้สมมติฐานราคาน้ำมันกำหนดไว้อย่างระมัดระวังที่ 40 ดอลล่าร์ต่อบาร์เรลสำหรับปี 63 และ 64 แล้ว

ปัจจัยเสี่ยง

  1. การก่อสร้างท่อส่งน้ำมันไปภาคอีสานล่าช้า (กำหนดดำเนินการเชิงพาณิชย์ 4Q64)
  2. ราคาน้ำมันปรับตัวลงส่งผลให้รายได้จากท่อขนส่งน้ำมันไปภาคอีสานปรับตัวลงตาม

    3. การระบาดของ COVID-19 รอบ 2

* หมายเหตุ : การจัดทำบทวิเคราะห์ฉบับนี้มีข้อจำกัดในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เราจึงใช้ Mosaic Theory (การรวบรวมข้อมูลสาธารณะเพื่อใช้ในการจัดทำบทวิเคราะห์)