EGCO ตั้ง'เทพรัตน์ เทพพิทักษ์' นั่งแท่นกก.ผจก.ใหญ่ มีผล 1 ก.ค.นี้

EGCO ตั้ง'เทพรัตน์ เทพพิทักษ์' นั่งแท่นกก.ผจก.ใหญ่ มีผล 1 ก.ค.นี้

"ผลิตไฟฟ้า" แต่งตั้ง“นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์” ประกาศแต่งตั้ง นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผล 1 ก.ค.63

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 มีมติรับทราบการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดังนี้1.รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ของนายกัมปนาท บำรุงกิจ

2. แต่งตั้งนายเริงชัย คงทอง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการลงทุน แทนนายกัมปนาท บำรุงกิจ,3. แต่งตั้งนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ให้ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

ทั้งนี้กระบวนการสรรหาดำเนินการด้วยความโปร่งใสภายใต้แนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท EGCO