แผนปรับรับคนร่วมอีอีซี

แผนปรับรับคนร่วมอีอีซี

ก่อนเกิดโควิด-19 ประเมินว่าใน 5 ปี ข้างหน้า อีอีซีต้องการบุคลากรเพิ่มในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve และกลุ่มการขนส่งทางราง การขนส่งทางเรือ และโลจิสติกส์ 4.75 แสนตำแหน่ง แต่หลังเกิดโควิด-19 ประเมินเบื้องต้นคาดว่าจะปรับลดลง 30% เหลือ 3 แสนตำแหน่งเศษ

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)หารือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่องระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform; TPMAP) เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่

ชี้ให้เห็นว่า ประเด็นบุคลากร ควรมีการทบทวน เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนกำลังเปลี่ยนไป หลังจากโควิด-19 ระบาด

ล่าสุด คณะทำงานศูนย์ประสานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ภายใต้สกพอ. มีแผนปรับเป้าหมายการผลิตบุคลากรเพื่อป้อนให้ภาคธุรกิจในอีอีซี

โดยก่อนเกิดโควิด-19 ประเมินว่าใน 5 ปี ข้างหน้า อีอีซีต้องการบุคลากรเพิ่มในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve และกลุ่มการขนส่งทางราง การขนส่งทางเรือ และโลจิสติกส์ 4.75 แสนตำแหน่ง แต่หลังเกิดโควิด-19 ประเมินเบื้องต้นคาดว่าจะปรับลดลง 30% เหลือ 3 แสนตำแหน่งเศษ