TTW - ซื้อ

TTW - ซื้อ

ผลกระทบเพียงเล็กน้อยจาก COVID-19 ในเดือนพฤษภาคม

ความต้องการใช้น้ำประปาลดลงในเดือนพฤษภาคมเนื่องจาก (1) ผลกระทบจาก Covid-19 และ (2) นโยบายของรัฐบาลในการลดปริมาณการใช้น้ำในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อบริหารภาวะภัยแล้ง อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ต้นไตรมาส 2 จนถึงปัจจุบันปริมาณการขายน้ำยังคงเพิ่มขึ้น 1.3% yoy และ 1.0% qoq ดังนั้นเราจึงคาดว่าจะมีการเติบโตของกำไรใน 2Q20 เราจึงคงการคาดการณ์ของเราสำหรับกำไรในปี FY20F ที่จะเติบโต 1.0% สู่ระดับ 3.1 พันล้านบาท และกำไรในปี FY21F จะเติบโต 4.9% สู่ระดับ 3.3 พันล้านบาท โดยเรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ TTW กำหนดราคาเป้าหมายที่ 16.30 บาทต่อหุ้น หนุนโดยอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 4.7% เทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดที่ 4.0%

 

ความต้องการน้ำประปาอ่อนแอลงในเดือนพฤษภาคม

ปริมาณขายน้ำของ TTW ลดลง 2.3% yoy และ 0.2% mom ในเดือนพฤษภาคม โดยจากต้นไตรมาสจนถึงปัจจุบันปริมาณขายน้ำลดลง 1.3% yoy แต่เพิ่มขึ้น 0.4% qoq นอกจากนี้ปริมาณขายน้ำจาก BIE ได้ลดลง 12.0% yoy แล 7.0% mom ในเดือนพฤษภาคมและจากต้นไตรมาสจนถึงปัจจุบันได้ลดลง 4.8% yoy แต่เพิ่มขึ้น 4.4% qoq ความต้องการน้ำประปานั้นอ่อนแอลงในเดือนพฤษภาคมเนื่องจาก (1) ผลกระทบของ Covid-19 และ (2) นโยบายรัฐบาลในการลดการใช้น้ำในนิคมอุตสาหกรรม (รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ) เพื่อบริหารจัดการภัยแล้ง ในขณะที่ปริมาณขายน้ำของ PTW เพิ่มขึ้น 2.8% yoy และ 0.2% mom ในเดือนพฤษภาคม สำหรับต้นไตรมาสจนถึงปัจจุบัน ปริมาณได้เพิ่มขึ้น 2.1% yoy และ 4.0% qoq หนูนโดยความต้องการน้ำประปาที่เพิ่มขึ้นจากภาคครัวเรือนในช่วงนโยบาย work-from-home ช่วยชดเชยความต้องการน้ำจากภาคอุตสาหกรรมและภาคพาณิชย์ที่ลดลง ทำให้ปริมาณขายน้ำโดยรวมจึงทรงตัวที่ -0.3% yoy และ -0.2% mom ในเดือนพฤษภาคมและเพิ่มขึ้น 1.3% yoy และ1.0% qoq ตั้งแต่ต้นไตรมาสจนถึงปัจจุบัน

 

คาดกำไร 2Q20F สามารถเติบโต qoq แม้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

การคาดการณ์ดังกล่าวนั้นมาจากประเด็นสำคัญได้แก่: (1) ปริมาณขายน้ำตั้งแต่ต้นไตรมาสจนถึงปัจจุบันได้เพิ่มขึ้น 1.3% yoy และ 1.0% qoq (2) ราคาขายน้ำ (tariff) ของ PTW ในปี 2020 ปรับเพิ่มขึ้น 0.98% เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในในเดือนกรกฎาคม 2019 และ (3) รายการขาดทุนจากกิจการร่วมค้า CKP ที่คาดว่าจะลดลง ในขณะที่ปริมาณขายใน 5 เดือนแรกของปี 2020 เพิ่มขึ้น +1.2% yoy ซึ่งใกล้เคียงกับสมมติฐานทั้งปีของเราที่ +1.6% yoy เราจึงคงประมาณการกำไรปี FY20F จะเติบโต 1.0% สู่ระดับ 3.1 พันล้านบาท และกำไรในปี FY21F จะเติบโต 4.9% สู่ระดับ 3.3 พันล้านบาท โดยได้รับปัจจัยหนุนจากความต้องการน้ำประปาที่เพิ่มขึ้นและกำไรจากส่วนแบ่งกิจการร่วมค้าจาก CKP

 

คงคำแนะนำ “ซื้อ”  โดยมีผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าจูงใจ ณ ราคาปัจจุบัน

เราคาดการณ์ว่าผลตอบแทนเงินปันผลของปีนี้จะอยู่ที่ 4.7% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดที่ 4.0% ดังนั้นเราจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” กำหนดราคาเป้าหมาย 16.30 บาทต่อหุ้น อิงวิธี SoTP