ปลดล็อกธุรกิจการบิน

ปลดล็อกธุรกิจการบิน

ร่างพระราชกฤษฎีกายกเว้นคุณสมบัติและลักษณะในเรื่องทุนและอำนาจการบริหารกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสำคัญของอากาศยาน และผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่หนึ่ง พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงคมนาคม เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกายกเว้นคุณสมบัติและลักษณะในเรื่องทุนและอำนาจการบริหารกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสำคัญของอากาศยาน และผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่หนึ่ง พ.ศ. ....

โดยสาระสำคัญ ดังนั้น จึงเห็นสมควรยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง ในส่วนที่เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนซึ่งต้องเป็นของผู้มีสัญชาติไทย และอำนาจการบริหารกิจการซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย เพื่อประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับการผลิตอากาศยาน 

การผลิตส่วนประกอบสำคัญของอากาศยานและการบำรุงรักษาอากาศยานของหน่วยซ่อมประเภทที่หนึ่งสำหรับอากาศยานที่มีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดตั้งแต่5,700 กม.ขึ้นไป

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน,การเป็นศูนย์กลางการบิน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)