ภูเก็ต ขยายเวลาปิดสนามบิน ออกไปอีก 15 วัน

ภูเก็ต ขยายเวลาปิดสนามบิน ออกไปอีก 15 วัน

คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต ขยายเวลาปิดสนามบินภูเก็ตออกไปอีก 15 วัน ตั้งแต่ 1-15 พ.ค.นี้ สกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต ได้พิจารณาเรื่องการเลื่อนเปิดท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต ออกไปอีก 15 วัน ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค.นี้ หลังจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้มีคำสั่งให้ระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 10-30 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จะได้ทำหนังสือขอความเห็นชอบไปยังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เหตุที่ต้องมีการขอขยายเวลาในปิดสนามบินออกไปอีกนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพราะเห็นว่าการใช้บริการของผู้โดยสารบนเครื่องบินมีโอกาสที่จะแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้มาก และขณะนี้ในส่วนของสายการบินต่างๆ ก็ยังไม่กลับมาสู่ภาวะปกติ

สนามบินภูเก็ต เป็นสนามบินที่มีคนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า ขณะนี้สถานการณ์ของโรคยังไม่ได้ข้อยุติ ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน จึงมีมติให้นำเสนอไปยัง กพท.ให้ระงับการเปิดสนามบินภูเก็ตออกไป 15 วัน โดยจะประเมินสถานการณ์ก่อนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและปลอดภัยมากที่สุด

ด้าน นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า ได้เซ็นคำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่ 103/2563 เรื่อง การระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ตตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้ออกมาตรการยกระดับความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) โดยได้ปิดช่องทางเข้า - ออกในช่องทางบกและช่องทางน้ำ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ตฉบับที่ 11/2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยได้ประสานการปฏิบัติในการใช้มาตรการเพิ่มเติมในการปิดช่องทางเดินอากาศยานและได้มีคำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ 85/2563 เรื่อง การระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563 ให้ระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น.

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อและการแพร่ระบาดของ COVD 19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นลำดับ 2 ของประเทศ และมีอัตราการติดเชื้อสูงที่สุดในประเทศไทย ถึงแม้การระบาดของโรคจะมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังพบว่ามีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องทุกวันในหลายพื้นที่ของจังหวัด ทำให้ยังต้องมีการคัดกรอง เฝ้าระวัง ควบคุมโรคและรักษาพยาบาล ซึ่งส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมช่องทางการเดินทางเข้า-ออกดังนั้น เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงมีคำสั่งให้ระงับการดำเนินงานของสนามบึนภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม 2563เวลา 00.01 น.จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น.หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

แต่ยังมีการให้บริการแก่อากาศยานดังต่อไปนี้ อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military Aircraft) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency Landing) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส(COVID 19)(Humanitarian Aid, Medical and Relief Flights) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation) และอากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo Aircraft)

รวมทั้งให้ผู้ควบคุมอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน และบุคคลผู้เดินทางโดยอากาศยาน ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548และปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม 2563เวลา 00.01 น.จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เวลา 23.59 น.หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ภูเก็ต ขยายเวลาปิดสนามบิน ออกไปอีก 15 วัน

ภูเก็ต ขยายเวลาปิดสนามบิน ออกไปอีก 15 วัน