ธปท.ไฟเขียวแบงก์ซื้อหน่วยลงทุน กองที่ถือ'บอนด์นอก'ได้ หวังปลุกเชื่อมั่น

 ธปท.ไฟเขียวแบงก์ซื้อหน่วยลงทุน กองที่ถือ'บอนด์นอก'ได้ หวังปลุกเชื่อมั่น

“แบงก์ชาติ” ผ่อนเงื่อนไขมาตรการช่วยสภาพคล่องกองทุนรวม โดยไฟเขียว “แบงก์” รับซื้อหน่วยลงทุนกอง “มันนี่มาร์เก็ต-เดลี่มาร์เก็ต” ที่ลงในตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศได้ เผยต้องมีเรทติ้งระดับ BBB- ขึ้นไป พร้อมนำมาวางเป็นหลักประกันเพื่อขอสภาพคล่องจากธปท.ได้

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้ขยายขอบเขตมาตรการช่วยเหลือกองทุนรวมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน (Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF) ให้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นได้อย่างทันท่วงที เพื่อไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้าง โดยปรับเงื่อนไขวงเงินให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันการเงิน ซึ่งอนุญาตให้สถาบันการเงินสามารถเข้าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมตลาดเงิน(มันนี่มาร์เก็ตฟันด์) และกองทุนเปิดตราสารหนี้(เดลี่มาร์เก็ตฟันด์)  ทุกกองทุนที่ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้สกุลเงินบาท หรือสกุลต่างประเทศ ในระดับที่สามารถลงทุนได้(Investment Grade) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB- ขึ้นไป

นอกจากนี้ยังอนุญาตให้สถาบันการเงินทำธุรกรรมซื้อคืน(repo) กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) โดยมีสินทรัพย์ของกองทุนรวมมันที่มาร์เก็ตและเดลี่มาร์เก็ต จากกองใดก็ได้เป็นหลักประกัน รวมทั้งให้สถาบันการเงินซื้อสินทรัพย์จากกองทุนรวม เช่น ตราสารหนี้ภาคเอกชน และอนุญาตให้สถาบันการเงินปล่อยสภาพคล่องให้กับลูกค้าที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ “ปิดกอง” ไปแล้ว โดยที่สถาบันการเงินไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับ บลจ. ที่บริหารกองทุนรวมนั้น

รายงานข่าวระบุว่า ธปท. ยังได้ขยายประเภทสินทรัพย์ที่สถาบันการเงินใช้เป็นหลักประกันในการขอรับสภาพคล่องกับ ธปท. ผ่านธุรกรรม repo  ได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นมันนี่มาร์เก็ตและเดลี่มาร์เก็ตทุกกองทุน ที่ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้สกุลเงินบาทหรือสกุลต่างประเทศ ระดับ Investment Grade ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB- ขึ้นไป

นอกจากนี้ยังรวมไปถึง สินทรัพย์ List 1-2 ตาม พ.ร.บ. ธปท. มาตรา 41 เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือ ตราสารหนี้ภาคเอกชนสกุลเงินบาท อันดับเครดิตไม่ต่ำกว่า A และ ตราสารหนี้ภาคเอกชนสกุลเงินบาท ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB- ขึ้นไป

การปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ เป็นไปเพื่อให้มาตรการสนับสนุนสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวมตราสารหนี้ผ่านสถาบันการเงิน (MFLF) สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงมิให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ และรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวมภายใต้สถานการณ์ที่สภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ตึงตัวและกลไกตลาดการเงินทำงานต่างจากปกติ

ทั้งนี้ ธปท. พร้อมพิจารณามาตรการเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดการเงินจะกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความสามารถของตลาดการเงินในการเป็นช่องทางการระดมทุนให้กับภาคเศรษฐกิจ และดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ