'กลต.' มอนิเตอร์ตลาดหุ้นกู้เอกชน

'กลต.' มอนิเตอร์ตลาดหุ้นกู้เอกชน

“กลต.” ยังเกาะติดตลาดตราสารหนี้เอกชนใกล้ชิด แม้หุ้นกู้ “เรทติ้งต่ำ-นอนเรท” ทรงตัวตั้งแต่กลางปี 62  คาดแก้เกณฑ์กำกับตลาดตราสารหนี้แล้วเสร็จไตรมาสแรกปีนี้ พร้อมจับตาการทำงานของบริษัทจัดเครดิตเรทติ้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน เน้นคุณภาพ น่าเชื่อถือ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)กล่าวว่า ก.ล.ต.ได้ติดตามสถานการณ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้เอกชนอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เดือนมิ.ย.2562เป็นต้นมา ซึ่งพบว่ากลุ่มตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับลงทุน (non-investment grade) และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ (unrated) มีสัดส่วนทรงตัวอยู่ที่ระดับ 6% ของตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งหมด ขณะที่จำนวนผู้ออกลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี2561และมากกว่าครึ่งเป็นตราสารหนี้ระยะยาว 

ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ปรับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ให้มีความเข้มงวดมากขึ้นตามความจำเป็น และเพิ่มความคุ้มครองผู้ลงทุนให้ได้รับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วน  โดยก.ล.ต. ได้สร้างกลไกให้ผู้ลงทุนสามารถทำความเข้าใจความเสี่ยงของตราสารหนี้ก่อนการลงทุนและมีข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันประกอบการตัดสินใจลงทุนรวมถึงมีช่องทางในการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

สำหรับการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลตลาดตราสารหนี้ในปี 2562 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก.ล.ต.และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้ว คาดว่าจะออกเกณฑ์ได้ภายในไตรมาส1ปี2563 ได้แก่

1.จำกัดผู้ลงทุนในการเสนอขายวงแคบไม่เกิน10ราย ต้องเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทในเครือของผู้ออกตราสารหนี้ และผู้ลงทุนสถาบัน

2.เพิ่มเกณฑ์คุ้มครองผู้ลงทุนรายใหญ่ให้ใกล้เคียงกับผู้ลงทุนทั่วไป

3.เพิ่มให้ผู้ออกตราสารหนี้ส่งงบการเงินทุกครึ่งปีจากเดิมส่งปีละครั้ง

4. ปรับปรุงสรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (factsheet)ให้กระชับ เน้นข้อมูลที่จำเป็น น่าอ่าน เข้าใจง่าย และเปรียบเทียบความเสี่ยงง่ายขึ้น

และ5.ให้ผู้ออกตราสารหนี้และนายทะเบียนหลักทรัพย์รายงานการผิดนัดชำระหนี้ต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลจัดการกรณีดังกล่าวได้รวดเร็วขึ้น

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้ติดตามการดำเนินงานของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และกำกับดูแลสถาบันดังกล่าวให้ทำหน้าที่ประเมินความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลในเรื่อง

1.กระบวนการจัดอันดับเครดิตมีคุณภาพและน่าเชื่อถือ

2.ดำเนินงานได้เป็นอิสระ 

3.มีธรรมาภิบาลองค์กรการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการจัดการบุคลากร

4.มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และกำหนดความคาดหวังในการทำหน้าที่รักษาประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นกู้

เลขาธิการก.ล.ต. กล่าวอีกว่า ในด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ก.ล.ต. ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น SEC Bond Check สำหรับค้นหารายชื่อหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายใหม่ อายุ อัตราดอกเบี้ย และระดับความเสี่ยง รวมถึงสามารถเปรียบเทียบอัตราดังกล่าวของหุ้นกู้ที่เสนอขายในเวลาใกล้เคียงกันได้ด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ได้ที่ https://is.gd/nDqpEE