'เศรษฐกิจหมุนเวียน' ในอีอีซี

'เศรษฐกิจหมุนเวียน' ในอีอีซี

ตลอดช่วงปี 2562 ที่ผ่านมาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี มีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง และเป้าหมายปี 2563 ก็มีแผนดำเนินการต่อไป โดยเฉพาะการดำเนินตามแผนสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่ Circular Economy

ตลอดช่วงปี 2562 ที่ผ่านมาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี มีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง และเป้าหมายปี2563 ก็มีแผนดำเนินการต่อไป โดยเฉพาะการดำเนินตามแผนสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่ Circular Economy

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. ได้เผยถึงแผนดังกล่าวไว้ สำหรับCircular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน มีหลักการสำคัญคือการไม่ให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด ที่เเม้แต่ประเทศในแถบยุโรปยังไม่สามารถทำได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมีความคืบหน้า การลดของเสียจากกระบวนการผลิต หรือกำจัดของเสีย ซึ่งในที่นี้คือความพยายามทำขยะไม่ให้เป็นขยะ ก็เป็นแผนที่อยู่ในอีอีซีด้วยเช่นกัน

ภายใต้ความต้องใจดังกล่าว สกพอ.ได้กำหนดการทำงานไว้ 86 โครงการ งบประมาณ 13,572 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนศูนย์กำจัดขยะ การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย รวมถึงโครงการเพื่อรองรับสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและคืนธรรมชาติในอนาคต