เช็คลิสต์คืบหน้าโครงการ 'อีอีซี'

เช็คลิสต์คืบหน้าโครงการ 'อีอีซี'

ช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา มีความพยายามผลักดันโครงการต่างๆมาโดยตลอด แต่ความพยายามจะแปลงเป็นความคืบหน้าโครงการต่างๆได้มากน้อยเพียงใด และมีอะไรต้องทำในปี 2563 นี้

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) มีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทำให้ เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว

สำหรับในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขับเคลื่อน เศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพผ่านกลไกการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา มีความพยายามผลักดันโครงการต่างๆมาโดยตลอด แต่ความพยายามจะแปลงเป็นความคืบหน้าโครงการต่างๆได้มากน้อยเพียงใด และมีโครงการใดที่ยังต้องรอการผลักดันในปี 2563 ต่อเป็นเรื่องที่น่าสนใจและชี้ถึงแนวโน้มความสำเร็จของอีอีซีว่าจะเป็นไปตามความตั้งใจหรือไม่