แผนต่อยอดอุตฯหุ่นยนต์ ปี 63

แผนต่อยอดอุตฯหุ่นยนต์ ปี 63

ปี 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) เร่งผลักดันโครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

ปี 2563กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) เร่งผลักดันโครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคลัสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ให้เข้มแข็งเกิดเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดทั้งโซ่อุปทาน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งพัฒนาต่อยอดไปสู่เทคโนโลยีการผลิตและดิจิทัล

ในโครงการดังกล่าวจะใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท  โดนแผนการส่งเสริมในการนำเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เข้ามาช่วยยกระดับประสิทธิภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สอดคล้องกับรัฐบาลมีแผนการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2560-2579) 

เพื่อมุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ประเทศไทย 4.0 เน้นพัฒนาเศรษฐกิจเชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์ในทุกระดับ เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูง

ปีใหม่นี้ ก็ย่อมมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น แต่จากนี้เทคโนโลยีหุ่นยนต์จะไม่ใช่ของใหม่สำหรับประเทศไทยอีกต่อไป