'เน็กซ์เจน เวิร์ค' แนวโน้มงานคนรุ่นใหม่

'เน็กซ์เจน เวิร์ค' แนวโน้มงานคนรุ่นใหม่

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ปี 2562 ระบุถึงรูปแบบการทำงานของคนรุ่นใหม่ (NextGen Work)

ซึ่งแรงงานในไทยทำงานแบบนี้มากกว่า 2 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปีละ 300,000-600,000 คน

โดยเฉพาะในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (กลุ่มที่เกิดปี 2524-2544) ซึ่งเติบโตมาพร้อมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต และมีแนวโน้มประกอบอาชีพในรูปแบบใหม่มากขึ้น และ 1 ใน 3 ของกลุ่มนี้มีแนวโน้มการทำงานแบบ NextGen Work สูงกว่ากลุ่มอื่น

157484392364

ส่วนอาชีพที่นิยมจ้างบุคคลในลักษณะการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ในไทย 4 อันดับแรก ได้แก่ 1.กราฟฟิกดีไซน์ 2.การตลาดออนไลน์และโฆษณา 3.การทำเว็บและโปรแกรมมิ่ง 4.งานเขียนและแปลภาษา แม้ว่าเด็กรุ่นใหม่จะเป็นกลุ่มที่ชอบความเป็นอิสระ ต้องการเป็นผู้จัดการตนเอง รวมถึงชอบทำงานที่ยืดหยุ่นสูง แต่ตระหนักถึงความมั่นคงด้านรายได้และสวัสดิการ

ดังนั้น พบว่ากลุ่มเด็กรุ่นใหม่จำนวนมากยังคงทำงานในระบบทั้งภาครัฐและเอกชน แต่บางส่วนต้องการเพิ่มรายได้ และตอบสนองความชื่นชอบส่วนบุคคลด้วยการทำอาชีพที่ 2 และพร้อมทำอาชีพอิสระเป็นหลักหากสร้างรายได้มากกว่า