อุตฯ ชีวภาพ ทางออกการเกษตรไทย

อุตฯ ชีวภาพ ทางออกการเกษตรไทย

ภาคการเกษตรที่เป็นกระดูกสันหลักงของชาติกำลังถูกท้าทาย ด้วยปัญหาซ้ำซากทั้งสินค้าเกษตรล้น ราคาตกต่ำ ไม่นับรอบความล้มเหลวด้านชีวิตและสังคมของ"ตัวเกษตรกร" ถึงเวลาที่จะหลุดพ้นจากปัญหานี้อย่างไร

สถานการณ์การส่งออกที่ส่อแววไม่สดใสทั้งในปีนี้และปีหน้า สะท้อนกลับถึงภาคการผลิตและการค้าภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตร เนื่องจากเกษตรกรรมของไทยเป็นการผลิตเพื่อค้าในรูปแบบอุตสาหกรรม

ดังนั้นความผันผวนเศรษฐกิจโลก และการค้าระหว่างประเทศจึงกระทบภาคการเกษตรซึ่งหมายถึงรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศตามไปด้วย

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ได้กำหนดแผนว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ รวม 6 โครงการ ซึ่งส่นใหญ่เป็นการที่เน้นการพัฒนาตั้งแต่ขั้นการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพเป็นเชื่้อเพลิงชีวภาพได้ ไปจนถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อให้การนำสินค้าเกษตรมาเพิ่มมูลค่าเป็นเชื้อเพลิงมีความสมบูรณ์

หากแผนการดำเนินงานของอีอีซีเป็นไปตามเป้าหมายจากนี้ไปสินค้าเกษตรไทยก็จะหลุดพ้นจากปัญหาเดิมๆไม่ว่าจะเป็นราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ปริมาณผลผลิตล้นตลาด และที่สำคัญคือปัญหาการล้มละลายในภาคการเกษตรที่เมื่อเกษตรกรลงทุนทั้งเงิน เวลา และแรงงาน แต่ผลที่ได้ตอบแทนกลับมาไม่คุ้มค่า เกิดเป็นการล้มเหลวทั้งด้านธุรกิจและสังคมตามมาติดๆ