นักลงทุนยังชื่นชอบสิทธิประโยชน์

นักลงทุนยังชื่นชอบสิทธิประโยชน์

การนำเงินจำนวนมหาศาลเพื่อไปลงทุนในต่างประเทศ นับเป็นความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน อะไรคือปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนเหล่านี้ยอมนำเงินมาลงทุนใน"ไทย"

ตามรายงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เผยถึงกลไกพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วยการกำหนดพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (อีสเทิร์นซีบอร์ด) เป็นพื้นที่แรกเนื่องจากเป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลก เป็นฐานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนา

มีแผนการดำเนินการร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน ว่าด้วยรัฐกำหนดนโยบายและกรอบการพัฒนาที่เหมาะสม เอกชนเป็นผู้ลงทุน การมีสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจน ว่าด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุน การสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศด้านการลงทุน (Investment Eco System) และกำหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้ทำงานได้ผลอย่างรวดเร็ว

จะเห็นว่าสิทธิประโยชน์เพื่อการลงทุน ยังเป็นปัจจัยหลักสำหรับนักลงทุนโดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับหน่วยลงทุนเหล่านี้คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ ก็ได้เปิดเผยสถิติการขอรับการส่งเสริมพบว่ายังมีแนวโน้มขยายตัวแม้ในแง่มูลค่าจะลดลงแต่เป็นผลมาจากประเภทธุรกิจที่เป็นดิจิทัลซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมากแต่มีประโยชน์ในแง่การยกระดับและถ่ายทอดเทคโนโลยีนั่นเอง