แผนปั้น 'เอเจนซีท่องเที่ยวออนไลน์' สัญชาติไทย

แผนปั้น 'เอเจนซีท่องเที่ยวออนไลน์' สัญชาติไทย

เทคโนโลยีมีส่วนในการผลักดันการท่องเที่ยวให้เติบโตขึ้นเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ แม้ว่าการท่องเที่ยวจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีเรื่องของอารมณ์ ความต้องการ ความพึงพอใจเป็นปัจจัยหลัก

เทคโนโลยีมีส่วนในการผลักดันการท่องเที่ยวให้เติบโตขึ้นเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ แม้ว่าการท่องเที่ยวจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีเรื่องของอารมณ์ ความต้องการ ความพึงพอใจเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม แต่ก็มีองค์ประกอบสำคัญที่มองข้ามไม่ได้คือ ความสะดวก ความสบาย และความแปลกใหม่

เช่นกันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เหมือนอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องมีการแข่งขันรุนแรง และหนึ่งในอาวุธที่นำมาแข่งขันคือ “เทคโนโลยี” ปัจจุบันพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปและที่เห็นได้ชัดคือ ความมั่นใจที่จะใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆในการจ้องตั๋วเครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ ที่พัก ร้านอาหาร รถเช่า รอบการแสดง และกิจกรรมอื่นๆ

Online Travel Agency: OTA คือฟันเฟืองหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. ได้กำหนดแผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โดยสาระส่วนหนึ่งกำหนดถึงการสนับสนุน ให้เกิด Online Travel Agency: OTA ที่เป็นเป็นสัญชาติไทย