“ระยอง”ท๊อปต่างชาติขนเงินลงทุน

“ระยอง”ท๊อปต่างชาติขนเงินลงทุน

อีอีซี คือโครงการที่เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลายอย่างแต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้วัตถุประสงค์นั้นประสบความสำเร็จคือการลงทุนจากต่างประเทศ

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่

รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ไม่น่าแปลกหากจะมีนักลงทุน หรือ ทุนต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่ 3 จังหวัดเป้าหมายอีอีซี ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

ทั้ง 3 พื้นที่ล้วนมีศักยภาพที่ต่างกัน แต่ในแง่ข้อมูลการลงทุนจากต่างชาติในนิติบุคคลไทย  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่ามีมูลค่าทั้งสิ้น 7.58 แสนล้านบาท คิดเป็น 39.9% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด ส่วนใหญ่อยู่ในจ.ระยอง

แม้จะเป็นทุนจากต่างประเทศแต่ก็มีส่วนสนับสนุนให้เป้าหมายโครงการอีอีซีประสบความสำเร็จ โดยจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยราว 5% ต่อปี สร้างการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ 100,000 อัตราต่อปี สร้างฐานภาษีใหม่ไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี ดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า 10 ล้านคนต่อปี และสร้างฐานรายได้เพิ่มไม่น้อยกว่า 4.5 แสนล้านบาทต่อปี