พัฒนาระบบข้อมูลทรัพย์สิน คาดเริ่มใช้งานได้ต.ค.นี้

พัฒนาระบบข้อมูลทรัพย์สิน คาดเริ่มใช้งานได้ต.ค.นี้

"พาณิชย์" จับมือพันธมิตร พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ในที่เดียวเพื่อค้ำชำระหนี้รวดเร็ว

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) กรมเจ้าท่า กรมการปกครอง กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมการขนส่งทางบก เกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจในการสืบค้นทะเบียนหลักประกันได้ ณ ที่เดียวทำให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินที่นำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และทันสมัย

“ปัจจุบันกรมฯ มีระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ สำหรับจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินที่ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ และจัดให้มีระบบสำหรับให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลทรัพย์นั้นได้ เช่น ข้อมูลประเภททรัพย์สิน เลขทะเบียนทรัพย์สิน วันที่จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ สถานะภาระผูกพันของทรัพย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และมีความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานจดทะเบียนสิทธิอื่นๆ"

จากการหารือ มี 3 หน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทันที คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมเจ้าท่า และกรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำหรับกรมการขนส่งทางบก และกรมการปกครองอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ในระยะถัดไป คาดว่าการเชื่อมโยงข้อมูลฯ จะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณเดือนต.ค. นี้”

ทั้งนี้หากระบบเสร็จสมบูรณ์จะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจอันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวมอันจะส่งผลดีต่อการจัดอันดับของประเทศในรายงาน Doing Businessของธนาคารโลก (ภาพ-dbd.go.th)