สศก.ดันข้อมูลพืชตะวันออก แผนเกษตรระดับประเทศ

สศก.ดันข้อมูลพืชตะวันออก แผนเกษตรระดับประเทศ

เคาะ 4 สินค้าเศรษฐกิจภาคตะวันออก ข้าว-ยาง พื้นที่ปลูกลดลง ชี้พื้นที่ไม่เหมาะสมและราคาตกต่ำ ส่วนสับปะรด-ปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นเตรียมใช้เป็นฐานข้อมูลประเทศ

นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคตะวันออก ซึ่ง สศก. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บและสำรวจข้อมูลจากเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในข้อมูลของแต่ละกรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แต่ละจังหวัด จำนวน 4 สินค้า ได้ ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2561/62 สับปะรดโรงงาน ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ปี 2561

สำหรับข้าวนาปีภาคตะวันออก ปีเพาะปลูก 2561/62 รวม 9 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ) มีเนื้อที่เพาะปลูก 2,227,121 ไร่ ลดลง 0.66% เนื่องจากนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องการลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่นาไม่เหมาะสม

สับปะรด ภาคตะวันออกปี 2561 รวม 5 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา) มีเนื้อที่เพาะปลูก 76,715 ไร่ เพิ่มขึ้น 2.19 % เนื่องจากราคาสับปะรดที่สูงจากปี 2559 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2560 ทำให้เกษตรกรปลูกเพิ่มขึ้นและสามารถบังคับผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ในปี 2561

ยางพารา ภาคตะวันออก ปี 2561 รวม 8 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา) มีเนื้อที่ยืนต้น 2,070,491 ไร่ ลดลง 1.37 % จากปี 2560 เนื่องจากราคายางพาราตกต่ำเกษตรกรปรับเปลี่ยนปลูกไม้ผล
ปาล์มน้ำมัน ภาคตะวันออก ปี 2561 รวม 9 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ) เนื้อที่ยืนต้น 320,745 ไร่ เพิ่มขึ้น 0.77 % เพราะราคา ยังจูงใจให้ขยายพื้นที่เพิ่ม

ทั้งนี้ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคตะวันออก จะนำข้อมูลเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล ด้านการเกษตรด้านพืชเพื่อเป็นข้อมูลระดับประเทศต่อไป (ภาพ fb/oae.go.th)