'มะเร็ง' สาเหตุคนไทยตายอันดับ 1

'มะเร็ง' สาเหตุคนไทยตายอันดับ 1

โรคมะเร็งถือเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1ของคนไทย โดยพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่วันละ 336 คน หรือ 122,757 คนต่อปี เสียชีวิตวันละ 215 คน หรือ 78,540 คนต่อปี เฉลี่ยชั่วโมงละ 8 ราย

จากข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในช่วง 3 ปี ระหว่างปี 2559-2561 มีผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4,117,504 ครั้ง ชดเชยค่ารักษาจำนวน 26,679 ล้านบาท ทั้งนี้เฉพาะข้อมูลปี 2561 มีผู้ป่วยที่เข้ารับรักษา จำนวน 234,116 คน รับบริการรักษา จำนวน 1,431,795 ครั้ง ชดเชยค่ารักษาจำนวน 9,557 ล้านบาท

'มะเร็ง' สาเหตุคนไทยตายอันดับ 1

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แนะนำหลัก “5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง” ได้แก่ 5 ทำ คือ 1.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาทีขึ้นไป 2.ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด 3.กินผักผลไม้ให้ได้ครึ่งหนึ่งของอาหารที่บริโภคแต่ละมื้อ 4.รับประทานอาหารหลากหลายประเภท 5.ตรวจร่างกายเป็นประจำ ส่วน 5 ไม่ คือ 1.ไม่สูบบุหรี่หรือสูดดมควันบุหรี่ 2.ไม่มั่วเซ็กซ์ 3.ไม่ดื่มสุรา 4.ไม่ตากแดดจ้า 5.ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ