ประเมินความต้องการด้านดิจิทัล

ประเมินความต้องการด้านดิจิทัล

ความต้องการด้านดิจิทัลในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลเพื่อรองรับเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินความต้องการทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและการใช้บริการ เพื่อให้เป้าหมายการพัฒนาเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้

ภายใต้เงื่อนไขการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันและจากโครงสร้างพื้นฐานที่จะมีขึ้นใหม่รวม 8 ด้านได้แก่ ระบบโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง ด้านASEAN Digital Hub ด้านData Center ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับอุปกรณ์IoT ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 5G ด้านDigital ParkThailand ด้านIoT Smart City ด้านPostal Diatribution Center

ประเมินความต้องการด้านดิจิทัล  

ผลจากการประเมินความต้องการดังกล่าว สามารถสรุปภาพรวมแผนงานและโครงสร้างฯรวม 22 โครงการ วงเงิน 17,913 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2561-2565 โดยจำนวนโครงการที่มีมากที่สุดคือ IoT Smart city จำนวน 6 โครงการ วงเงิน 815 ล้านบาท ขณะที่แผนงานที่มีมูลค่าสูงสุดได้แก่ ASEAN Digital Hub จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 5,000 ล้านบาท