เทคโนโลยี 'เกษตรอัจฉริยะ'

เทคโนโลยี 'เกษตรอัจฉริยะ'

เทคโนโลยี "เกษตรอัจฉริยะ"

“ภาคการเกษตร” อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งกลุ่ม S-curve ทั้งกลุ่มดั้งเดิมและกลุ่มใหม่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่า แรงงานพื้นที่ทำการเกษตรกำลังลดลง ประกอบกับกฎระเบียบทางการค้าที่เข้มงวดมากขึ้น กดดันให้ภาคการเกษตรของไทยต้องเร่งปรับตัวเข้าสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ หรือเกษตรอัจฉริยะ 

ผ่านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือบิ๊กดาต้า ด้านพัฒนาข้อมูล ปริมาณผลผลิตและพื้นที่ปลูกแบบ near real time รวมทั้งพัฒนาแอพลิเคชั่นสำหรับการตรวจสอบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช เป็นต้น

นอกจากนี้ คาดว่าจะลดความสูญเสีย ลดต้นทุน ลดปริมาณการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี น้ำ และการใช้แรงงาน เพิ่มรายได้เกษตรกร สามารถคาดการณ์ปริมาณผลผลิตได้อย่างแม่นยำเพื่อสนับสนุนด้านการตลาด ช่วยในการวางแผนการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพทางการตลาดสนับสนุนการทำตลาดล่วงหน้า