เทคโนโลยีสร้าง 'สมาร์ทซิตี้'

เทคโนโลยีสร้าง 'สมาร์ทซิตี้'

นิยามเมืองอัจฉริยะ (Smart City) หมายถึง “เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย และชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง

ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน”

เมืองอัจฉริยะ Smart EEC แหลมฉบัง มุ่งเป้าตอบโจทย์ของการเป็นประตูสู่พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ให้เป็นเมือง อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้นวัตกรรมเข้มข้น รวมถึงเป็นเมืองอัจริยะต้นแบบของประเทศที่จะ Digitize เมืองทั้งเมืองเพื่อตอบโจทย์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาเทคโนโลยีในพื้นที่อย่างเป็นระบบครบวงจร

1_22

โดยมี แผนการดำเนินการในหลายด้าน ได้แก่ Smart Manufacturing ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่แหลมฉบังเข้าสู่ยุค Industry 4.0, Smart Mobility ลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Logistics ในพื้นที่, Smart People เพิ่มขีดความสามารถของกำลังคนในพื้นที่ทั้งในระดับผู้เชี่ยวชาญและแรงงาน Smart Energy & Environment พัฒนาให้แหลมฉบังเป็นเขตอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น