ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือก สว.

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือก สว.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นั้น


 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 41 และข้อ 48 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2569 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังต่อไปนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือก สว. ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือก สว. ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือก สว.