นวัตกรรมสร้างอีอีซี 

นวัตกรรมสร้างอีอีซี 

ศูนย์นโยบายนวัตกรรมโลกแห่งสภาหอการค้าสหรัฐเปิดเผยรายงานการจัดอันดับดัชนีทรัพย์สินทางปัญญานานาชาติประจำปี 2562

โดยประเทศไทยได้รับคะแนนโดยรวม 14.5 จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน คิดเป็นสัดส่วน 32.22% ในฉบับที่ 7 ซึ่งสูงกว่าฉบับที่ 6 ที่ได้คะแนน 12.55 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน หรือสัดส่วน 31.37% 

กลุ่มดัชนีดังกล่าวประกอบด้วยสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการค้า การบังคับใช้ ประสิทธิภาพของระบบ และการเข้าเป็นสมาชิกและรับรองสนธิสัญญานานาชาติ ดำเนินการจัดอันดับในเศรษฐกิจของ 50 ประเทศรวมถึง 15 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

นวัตกรรมสร้างอีอีซี 

การมีทรัพย์สินทางปัญญาสะท้อนว่ารัฐบาลจะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับนักสร้างสรรค์และนักประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี รวมไปถึง เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) และเขตนวัตกรรมดิจิทัล ภาคตะวันออก (EECd) 

หากพิจารณาจากอันดับของไทยเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วก็จะพบว่ายังทิ้งห่างไกลอีกมาก รวมถึงไทยยังอยู่ในอันดับรั้งท้ายเมื่อเทียบกับหลายประเทศในอาเซียน