พัฒนาเชิงพื้นที่นำร่อง 'บ้านฉาง-มาบตาพุด'

พัฒนาเชิงพื้นที่นำร่อง 'บ้านฉาง-มาบตาพุด'

อบจ.ระยอง ลุยแผนแม่บทพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ-สังคม ชุมชนมาบตาพุด-บ้านฉาง-พัฒนานิคม รองรับอีอีซี

นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) เปิดเผยว่า อบจ.ระยอง จัดเวทีรับฟังความเห็นการจัดทำแผนแม่บทแนวทางการพัฒนาพื้นที่ด้านเศรษฐกิจและสังคมรอบพื้นที่ชุมชนมาบตาพุดเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยนายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ได้ไปรับฟังความเห็นด้วยตัวเอง ซึ่งต้องการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน

นายมนตรี กล่าวว่า อบจ.ระยอง เป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญในอีอีซี ซึ่งมีภารกิจตามกฎหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายภาครัฐ โดยเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาและกรเติบโตดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอบชุมชนมาบตาพุด ได้แก่ ต.มาบตาพุด ต.ห้วยโป่ง ต.เนินพระ และต.ทับมา อ.เมืองทั้งตำบล ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา และต.บ้านฉาง เป็นพื้นที่เป้าหมายในการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้กำหนดแนวทางบริหารเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงในระดับจังหวัด โดยมีนโยบายที่จะพัฒนาไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน การพัฒนาสวัสดิการสังคม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อเป้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

นอกจากนี้ ในช่วง 30 ปี ของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (อีสเทิร์นซีบอร์ด) ทำให้ระยองมีการพัฒนาและเติบโตกลายเป็นฐานอุตสาหกรรมที่สำคับที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ รวมทั้งมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งได้รับการพัฒนาจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ถือเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศในอุตสาหกรรมประเภท ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ เหล็กและโลหะ โรงกลั่นน้ำมัน