อีอีซีขาดแรงงาน 4.7 แสนคน

อีอีซีขาดแรงงาน 4.7 แสนคน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ระบุถึงแผนการสร้างบุคลากรรองรับการเติบโตของ อีอีซี ว่าจากการประเมินความต้องการบุคลากร

รองรับ 7 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลจากทั้งหมด 10 อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน ภายใน 5 ปี (2562-2566)ในพื้นที่อีอีซีมีความต้องการแรงงานประมาณ 475,667 คน

ทั้งนี้ได้ตั้งคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา โดยต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและสถาบันที่มีประสบการณ์จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในอีอีซี

อีอีซีขาดแรงงาน 4.7 แสนคน

สำหรับแรงงานที่ขาดแคลนได้แก่ระดับอาชีวศึกษา 253,114 คน ระดับปริญญาตรี 213,941 คน และระดับปริญญาโท-เอก 8,612 คน ในจำนวนนี้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นกลุ่มที่ต้องการแรงงานด่วนที่สุด นอกจากนี้รัฐบาลมีแผนจะนำผลสำเร็จจาก อีอีซี เป็นตัวอย่างในการพัฒนาบุคลากรทั้งประเทศต่อไปในอนาคต