'ไทยแลนด์4.0' ดันคนไทยเก่งขึ้น

'ไทยแลนด์4.0' ดันคนไทยเก่งขึ้น

อานิสงส์จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ผนวกกับการดำเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้กระตุ้นให้ผู้ประกอบการแข่งขันกันพัฒนาธุรกิจสินค้าและบริการใหม่ๆ

ส่งผลถึงดัชนีศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลไทยขยับมาอยู่อันดับ 66 จาก 119 ประเทศที่สำคัญ และครองอันดับ 4 ในภูมิภาคอาเซียน ตามหลังเกาหลี จีนและฟิลิปปินส์ แต่อยู่ในลำดับดีกว่าอินโดนีเซีย ขณะที่ท็อป 3 โลกคือ สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์และสหรัฐ

'ไทยแลนด์4.0' ดันคนไทยเก่งขึ้น

การสำรวจนี้นำทีมโดยกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ โดยพิจารณาจาก 5 ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อศักยภาพของบุคคล พบว่า ความรู้ความ
สามารถในระดับสากล ของคนไทยพุ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากอันดับที่ 68 มาเป็นอันดับที่ 58 เช่นเดียวกับความสามารถในการคิดค้น
สินค้าและบริการใหม่ ขณะเดียวกันทักษะทางวิชาชีพก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น มี “แรงงานฝีมือ” ที่ดีขึ้น

โดยพบว่า คะแนนผลผลิตรายหัวเพิ่มสูงขึ้น แรงงานทั้งในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา/ปวช. ก็มีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้นผลสำรวจนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าประเทศไทยมาถูกทางแล้วในการพัฒนา “คน”