'สิ่งประดิษฐไทย' ไปได้อีก

'สิ่งประดิษฐไทย' ไปได้อีก

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซีไอ เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสม ช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกัน

ระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่

สอดคล้องกับบทบาทของคณะอนุกรรมการกำหนดความต้องการของภาครัฐที่ใช้นวัตกรรมไทย เปิดเผยถึงบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย (ก.ค.2559) จำนวน 130 รายการ ซึ่งสิ่งประดิษฐที่ได้ขึ้นบัญชีแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์การส่งเสริมงบประมาณวิจัยจากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เป็นลำดับแรก

หน่วยงานเอกชนที่ว่าจ้างให้ทำวิจัย สามารถลดหย่อนภาษีได้ 300% และให้สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุนการให้สิทธิพิเศษแก่รายการที่ขึ้นบัญชีฯ

บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยนับเป็นความพยายามจากหลายส่วนที่ร่วมกันสร้างรากฐานด้านการประดิษฐ์คิดค้นในเรื่องต่างๆ เพื่อผลักดันให้แผนโครงการขนาดใหญ่อย่างอีอีซีไอ หรือแม้แต่ภาพรวมของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกับการค้าโลกที่แข่งกันจะวัดกันที่ความคิดและนวัตกรรมทางธุรกิจเป็นสำคัญ