เลิกคาดหวัง!! แก้จราจรไทย

เลิกคาดหวัง!! แก้จราจรไทย

Big Data Analysis เลิกคาดหวัง!! แก้จราจรไทย

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,132 คน วันที่ 22-25 ส.ค.61 สรุปได้ว่าประชาชน 45.83%คิดว่าปัญหาจราจร ควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แก้ให้ตรงจุด มีแผนระยะสั้นและระยะยาว ขณะที่ 32% ควรบังคับใช้กฎหมายต้องเข้มงวด ประชาชนต้องเคารพกฎจราจร และ 29.33% อยากเห็นการจราจรในกรุงเทพฯ ดีขึ้น ทันสมัย เดินทางสะดวก

หากรัฐบาลเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แก้ไขกฎหมายจราจรเพื่อเพิ่มโทษผู้กระทำผิด จะช่วยแก้ปัญหาจราจรได้หรือไม่ประชาชน 53.71% มองว่าแก้ไม่ได้ เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และระบบขนส่งสาธารณะไม่ดี ทำให้คนนิยมใช้รถส่วนตัวส่วนใหญ่ 55.03% ไม่คาดหวังว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาวิกฤติจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลได้สำเร็จ

2_42

โดยวิธีการแก้ไขปัญหาจราจร ให้เป็นรูปธรรม 51.17% มองว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเคร่งครัดทำตามกฎหมาย/ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึกมีวินัย 36.68% พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ดีค่าโดยสารไม่แพง 34.07% มีมาตรการควบคุมจำนวนรถยนต์ จำกัดจำนวนรถยนต์ที่ครอบครอง
28.85% ปรับผังเมือง กระจายความเจริญไปสู่จังหวัดอื่นๆ 21.41% ปรับปรุงถนน ไม่จอดรถขายของในที่ต้องห้าม