สภาพัฒน์ เตือน 'สำนักงบฯ' ดูความคุ้มค่าตั้งงบกลางปี แสนล้าน แจกเงินดิจิทัล

สภาพัฒน์ เตือน 'สำนักงบฯ' ดูความคุ้มค่าตั้งงบกลางปี แสนล้าน แจกเงินดิจิทัล

สภาพัฒน์ เสนอความเห็น ครม.ตั้งงบประมาณกลางปี เตือน 'สำนักงบประมาณ' พิจารณาความคุ้มค่าตั้งงบกลางปี แสนล้าน แจกเงินดิจิทัล ชง ครม.ปรับแผนการคลังระยะปานกลาง 28 พ.ค.2567

KEY

POINTS

  • รัฐบาลไม่สามารถใช้วิธีการโอนงบประมาณปี 2567 ตามแผนเดิมเพื่อนำไปแจกประชาชนผ่านโครงการเงินดิจิทัล 500,000 ล้านบาท ได้
  • รัฐบาลต้องจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณกลางปี 2567 เพื่อจัดตั้งวงเงินไปแจกประชาชน โดยคาดว่ารัฐสภาพิจารณาเสร็จเดือน ส.ค.นี้
  • "สภาพัฒน์" ให้ความเห็นว่าสำนักงบประมาณควรพิจารณาความคุ้มค่าและฐานะการคลังในการจัดทำงบประมาณกลางปี

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.)

เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเดิมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... ของคณะรัฐนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2567

สำหรับการประชุม ครม.ครั้งดังกล่าวเห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี 2567 (งบประมาณกลางปี 2567) และปฏิทินการจัดทำงบประมาณกลางปี 2567 เพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเดินหน้ามาตรการดิจิทัลวอลเล็ต โดยยังไม่ได้ระบุถึงวงเงินและรายละเอียดงบประมาณเสนอ ครม.

ทั้งนี้ สศช.ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาว่า สำนักงบประมาณควรชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณ โดยไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไป รวมทั้งระบุที่มาของเงินที่จะใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีให้มีความชัดเจน

"ควรมีการพิจารณาความคุ้มค่า ต้นทุน ผลประโยชน์และผลกระทบต่อความยั่งยืนทางการคลังอย่างครบถ้วนด้วย"  
 

สภาพัฒน์ เตือน \'สำนักงบฯ\' ดูความคุ้มค่าตั้งงบกลางปี แสนล้าน แจกเงินดิจิทัล สำหรับขั้นตอนการดำเนินการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติม สำนักงบประมาณจะเสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนการคลังระยะปานกลางในวันที่ 28 พ.ค.2567 

หลังจากนั้นจะมีการทบทวนการประมาณการรายได้ กำหนดนโยบาย กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ.2567 รวมกันระหว่าง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย

  • กระทรวงการคลัง
  • สศช.
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
  • สำนักงบประมาณ

เมื่อพิจารณาเสร็จจะเสนอ ครม.เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ.2567 ในวันที่ 4 มิ.ย.2567

 รวมทั้งกำหนดให้มีการเสนอสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1 ในวันที่ 17-18 ก.ค.2567 และคาดว่ารัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายเสร็จในเดือน ส.ค.2567 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ประเมินวงเงินงบประมาณกลางปี 2567 เบื้องต้นไว้ที่ 122,000 ล้านบาท

โดยปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การทบทวนและวางแผนงบประมาณ

21 พ.ค.2567 ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2567

23-27 พ.ค.2567 คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ (กนร.) ปรับปรุงแผนการคลังระยะปานกลาง และนำเสนอ ครม.

28 พ.ค. 2567 ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนการคลังระยะปานกลาง

29–31 พ.ค.2567 กระทรวงการคลัง สศช.ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงบประมาณ ร่วมกันทบทวนการประมาณการรายได้ กำหนดนโยบาย กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2567 และนำเสนอ ครม.

4 มิ.ย.2567 ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย วงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2567 สภาพัฒน์ เตือน \'สำนักงบฯ\' ดูความคุ้มค่าตั้งงบกลางปี แสนล้าน แจกเงินดิจิทัล

2. การจัดทำงบประมาณ

5-6 มิ.ย.2567 หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2567

ที่แสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานรับงบประมาณเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ โดยให้ความสำคัญ 142 ประเด็นความต้องการของประชาชน

รวมทั้งนำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินนอกงบประมาณ เพื่อใช้การทำรายละเอียดคำของบประมาณ เสนอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี เจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งสำนักงบประมาณภายในวันที่ 6 มิ.ย.2567

7-11 มิ.ย.2567 สำนักงบประมาณ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2567 และนำเสนอ ครม.

18 มิ.ย.2567 ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2567 และมอบให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2567

19-25 มิ.ย.2567 สำนักงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2567

2 ก.ค.2567 ครม. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2567 และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2567

และให้สำนักงบประมาณ จัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2567 และเอกสารประกอบงบประมาณ

3- 5 ก.ค.2567 สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และเอกสารประกอบงบประมาณ

9 ก.ค.2567 ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเอกสารประกอบ งบประมาณ และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร สภาพัฒน์ เตือน \'สำนักงบฯ\' ดูความคุ้มค่าตั้งงบกลางปี แสนล้าน แจกเงินดิจิทัล

3. การพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี 2567 โดยรัฐสภา

17-18 ก.ค.2567 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1       

31 ก.ค. – 1 ส.ค.67 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 2 – 3

6 ส.ค.67 วุฒิสภา พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 2-3

13 ส.ค.2567 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป