เปิดรับฟังความเห็นEHIAโรงไฟฟ้าแม่เมาะ29เม.ย.

เปิดรับฟังความเห็นEHIAโรงไฟฟ้าแม่เมาะ29เม.ย.

"กฟผ." จัดรับฟังความคิดเห็น EHIA โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะ เครื่อง 4-7 รอบแรก 29 เม.ย.นี้

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี โฆษก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. และบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping หรือ ค.1) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7 เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ (EHIA) ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จตามที่มีผู้ขอแสดงความคิดเห็นไว้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

"คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมรับฟังราว 500 – 600 คน ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนขอแสดงความคิดเห็นได้ที่หน้าสถานที่จัดงาน โดยจะมีการจับสลากลำดับการแสดงความคิดเห็นในเวลา 09.05 น. นอกจากนี้ หลังการจัดประชุมแล้วเสร็จ ประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็นได้ภายใน 15 วัน อีก 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมลล์ ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ กฟผ. โดยความคิดเห็นทั้งหมด จะนำไปประกอบการจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนต่อไป"

ทั้งนี้ การเปิดรับฟังความคิดเห็น EHIA ใหม่ เนื่องจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวเคยได้รับความเห็นชอบมีกำลังผลิต 600 เมกะวัตต์ แต่จากผลการการประกวดราคาปรากฏว่า ได้โรงไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งขนาด 655 เมกะวัตต์ ซึ่งแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพและควบคุมมลภาวะได้ดีขึ้น แต่กำลังผลิตติดตั้งที่เพิ่มขึ้นทำให้ กฟผ. ต้องจัดทำ EHIA ใหม่ ทั้งนี้ ตามขั้นตอนของกฎหมาย โรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถก่อสร้างต่อไปได้ แต่การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์จะต้องจัดทำ EHIA ใหม่ให้แล้วเสร็จ และขออนุมัติจ่ายไฟฟ้าตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับประเด็นที่มีประชาชนบางส่วนได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองขอให้ระงับการดำเนินการ จะมีผลต่อการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้หรือไม่ โฆษก กฟผ. ชี้แจงว่า กฟผ. พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาล แต่ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล การดำเนินงานจึงเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายตามที่ กฟผ. บริษัทผู้จัดทำรายงาน และภาคส่วนต่าง ที่ได้มีการหารือและกำหนดการไว้แล้ว