เปิดแล้ว'ลงทะเบียนคนจน'เริ่ม15ก.ค.นี้-ยันข้อมูลไม่รั่ว

เปิดแล้ว'ลงทะเบียนคนจน'เริ่ม15ก.ค.นี้-ยันข้อมูลไม่รั่ว

รัฐบาลเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่า 1 แสนบาท ลงทะเบียนรับสิทธิ์สวัสดิการรัฐ ผ่าน 3 แบงก์รัฐ"ออมสิน-กรุงไทย-ธ.ก.ส."ตั้งแต่ 15 ก.ค.-15 ส.ค.นี้

นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงาเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 มีมติรับทราบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งการดำเนินการนี้ ช่วยให้รัฐบาลมีข้อมูลที่ถูกต้อง และจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการจัดสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมต่อไป โดยประชาชนผู้มีรายได้น้อย เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 ก.ค.-15 ส.ค.นี้

สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน คือ 1.มีสัญชาติไทย 2.อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16ส.ค.2541 3.ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทในปี 2558 ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน เช่น รายได้ การถือครองทรัพย์สิน หนี้สินที่คงค้าง เป็นต้น เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการจัดทำสวัสดิการของรัฐ

หลักฐานที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน คือ บัตรประจำตัวประชาชน ส่วนสถานที่ลงทะเบียน คือ สาขาของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย

วิธีการลงทะเบียน มี 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 คือ การกรอกแบบลงทะเบียน ณ ธนาคาร โดยยื่นบัตรประชาชนให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร รับแบบลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร แล้วกรอกแบบลงทะเบียนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง จากนั้น เจ้าหน้าที่ธนาคารจะให้เอกสาร เป็นหางตั๋วแผ่นเล็ก ๆ ให้ผู้ลงทะเบียนเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการลงทะเบียน

วิธีที่ 2 คือ การกรอกแบบลงทะเบียนจากสถานที่อื่น แล้วจึงนำมายื่นที่ธนาคาร โดยให้ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนจากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทย จากนั้น กรอกแบบลงทะเบียนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และติดต่อที่สาขาของธนาคาร โดยยื่นบัตรประชาชนพร้อมทั้งแบบลงทะเบียนให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารจะให้เอกสารเป็นหางตั๋วแผ่นเล็ก ๆให้ผู้ลงทะเบียนเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการลงทะเบียน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร แล้วกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตน โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนให้ทราบว่า ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือไม่

นายพรชัย กล่าวยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการรั่วไหล และจะไม่เป็นข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนผู้เสียภาษี แต่จะถูกจัดเก็บเพื่อให้รัฐประเมินเรื่องการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อย หากผู้ใดยังไม่มาลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ในครั้งต่อไป 

"คาดว่า จะมีผู้ที่มาลงทะเบียน 50% จากบุคคลที่ได้รับสวัสดิการรัฐในขณะนี้ 10 ล้านคน ในจำนวนนี้ ได้รับสวัสดิการเรื่องเบี้ยยังชีพ 8 ล้านคน"