ประกาศ '6 พ.ค. และ 18 ก.ค. 59' เป็นวันหยุดธนาคาร

ประกาศ '6 พ.ค. และ 18 ก.ค. 59' เป็นวันหยุดธนาคาร

ธปท.ประกาศให้วันที่ 6 พ.ค. และ 18 ก.ค. 59 เป็นวันหยุดทำการธนาคารตามมติครม. เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว - เศรษฐกิจ

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 และวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในช่วงวันหยุดฉัตรมงคลและวันหยุดอาสาฬหบูชา -เข้าพรรษา รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ นั้นธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดให้วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 และวันจันทร์ที่18 กรกฎาคม 2559 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเพื่อสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยว อันจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

นอกจากนี้ การประกาศวันหยุดให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร ทำให้ภาคธุรกิจสามารถเตรียมการปรับตัวได้จึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ดี แม้ในวันดังกล่าวจะเป็นวันหยุดทำการ สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถใช้ดุลยพินิจในการเปิดสาขาบางแห่ง เช่น สาขาในห้างสรรพสินค้า เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้เช่นเดียวกับกรณีวันหยุดตามปกติทั่วไป แต่ทั้งนี้ สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ควรคำนึงถึงการดูแลพนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามสมควรด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย