ดัชนีเชื่อมั่นอสังหาฯไตรมาสสองทรุด

ดัชนีเชื่อมั่นอสังหาฯไตรมาสสองทรุด

ดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการอสังหาฯ ไตรมาส 2 ร่วงเหลือ 50.4 ทั้งยอดขาย การลงทุน เปิดโครงการใหม่ ส่วนความคาดหวัง 6 เดือนเพิ่มขึ้น 67.8

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผย ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำไตรมาส 2 ปี 2558 ว่า มีผู้ประกอบการตอบแบบสอบถาม จำนวน 168 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 32 บริษัท และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 136 บริษัท ในการคำนวณดัชนีรวมจะให้น้ำหนักบริษัทจดทะเบียนและบริษัทไม่จดทะเบียนเท่ากับ 50 ทั้งนี้ พบว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันมีค่าเท่ากับ 50.4 สูงกว่าค่ากลางเพียงเล็กน้อย และปรับลดลงจากไตรมาส 1 ซึ่งดัชนีมีค่าเท่ากับ 52.2 แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการยังดีอยู่ แต่ก็ถดถอยลง 

อย่างไรก็ตาม เมื่อแยกประเภทผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดฯ มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นปัจจุบัน เท่ากับ 55.7 ซึ่งสูงกว่า ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายกลางและรายย่อย ลดลงมาก จนเหลือค่าดัชนีเท่ากับ 45.0 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลาง

ขณะที่ ผู้ประกอบการโดยภาพรวมมีค่าความเชื่อมั่นลดลงทั้งในด้านผลประกอบการ ยอดขาย การลงทุน การจ้างงานและการเปิดโครงการใหม่หรือเฟสใหม่ลดลง โดยระมัดระวังในการเปิดโครงการมากขึ้น เนื่องจากยังกังวลปัจจัยลบจากภาวะเศรษฐกิจ

สำหรับดัชนีความคาดหวังในอีก6เดือนข้างหน้า มีค่าเท่ากับ 67.8 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วซึ่งมีค่าเท่ากับ 64.8

ทั้งนี้ดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มขึ้น สวนทางกับดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน แสดงว่าผู้ประกอบการยังมีความคาดหวังที่ดีต่อตลาดในอนาคต แต่ได้เลื่อนระยะเวลาความคาดหวังดังกล่าวออกไปนานขึ้น