'สิงห์ เอสเตท' เพิ่มทุน2.6พันล้านหุ้น

'สิงห์ เอสเตท' เพิ่มทุน2.6พันล้านหุ้น

"สิงห์ เอสเตท" เพิ่มทุน 2.6 พันล้านหุ้น ขาย RO-PP พร้อมสวอปหุ้นเนอวานา

บมจ.สิงห์ เอสเตท (S) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (เนอวานา) โดยการเข้าซื้อหุ้น จำนวน 3,649,993 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของเนอวานา ในราคาหุ้นละ 485.44 บาท รวมมูลค่ารายการไม่เกิน 1,771,843,024 บาท จาก Good Prosper Holdings Limited และ Compile House Company Limited

ทั้งนี้ บริษัทชำระราคาค่าหุนดังกล่าวด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ตัวเงิน ได้แก่ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 186,509,792 หุ้น ในราคาหุ้นละ 9.5 บาท เพื่อชำระราคาค่าหุ้นสามัญดังกล่าว และการเข้าทำรายการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในเนอวานา จำนวนไม่เกิน 831,724 หุ้น โดยชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นเงิน ในราคาหุ้นละ 383.24 บาท รวมมูลค่ารายการไม่เกิน 318,749,906 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมมูลค่าของรายการทั้งสอง มีมูลค่าไม่เกิน 2,090,592,930 บาท

รวมทั้งอนุมัติการเข้าลงนามในสัญญา Share Purchase and Share Subsciption Agreement และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในเนอวานา

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 2,635,940,054 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 4,712,350,732 บาท รวมเป็นจำนวน 7,348,290,786 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุมจำนวน 2,635,940,054 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละนละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระราคาค่าหุ้นสามัญของเนอวานา, เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ( Rights Offering) และ รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เนอวานา และบริษัทย่อยของเนอวานา ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ทั้งในรูปแบบของบ้านเดี่ยว บ้านทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และรับเหมาก่อสร้างบ้านให้แก่ลูกค้าซึ่งซื้อที่ดินของบริษัท นอกจากนี้บริษัทย่อยของบริษัท ยังดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อสร้างรายได้และกำไรอย่างทันทีให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากเนอวานาเป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิ จมานานกว่า 10 ปี และมีผลการดำเนินงานที่ดี โดยโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ล้วนมีศักยภาพที่จะสามารถสร้ งรายได้ และให้ผลตอบแทนที่ดี

นอกจากนั้น การลงทุนในเนอวานาในครั้งนี้ยังเป็นการขยายฐานและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าที่สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม บ้านแนวราบ และโรงแรม ซึ่งจะส่งผลทำให้ บริษัทฯมีผลการดำเนินงานที่ดี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ดียิ่งขึ้นในระยะยาว นอกจากนี้ การทำรายการครั้งนี้สามารถทำให้บริษัทก้าวเข้าไปอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวราบได้อย่างรวดเร็วจากแบรนด์ บุคลากร ประสบการณ์ และทรัพยากรของเนอวานา

บริษัทฯ จะชำระสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถือเดิมที่ขายหุ้นสามัญของเนอวานาให้แก่บริษัทฯ ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 186,509,792 หุ้น ที่ราคา 9.5 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราการแลกหุ้น 1 หุ้นสามัญของเนอวานาต่อ 51.10 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของเนอวานา จำนวน 831,724 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 318,749,906 บาท บริษัทฯ จะชำระด้วยเงินสดทั้งจำนวน